Gratis verzending in Europa vanaf 95€

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN van VAL POTTERY, statutair gevestigd in de Groenstraat 17, (9790) te Wortegem-Petegem.

Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden dan ook van toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot levering van producten aan onze kopers.

2. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “koper” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die tot ons in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst of een andersoortige overeenkomst, alsmede elke natuurlijke of rechtspersoon die met ons een koop- of andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder “koper” ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden geleverd.

3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk, is overeengekomen.

4. Indien ook de koper naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing. Dat is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper door ons uitdrukkelijk, schriftelijk, is aanvaard en voor zover de voorwaarden van de koper niet in strijd komen met het bepaalde in onze algemene voorwaarden.

5. Waarin deze algemene voorwaarden gesproken wordt van “levering (van producten)”, wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

6. Bij bestellingen van goederen, welke speciaal aangemaakt, bestempeld of op andere wijze van kenteken, naam of decor of anderszins moeten worden voorzien, is de koper gehouden een eventuele meer – of minder levering van maximaal 50% van de bestelde hoeveelheid te accepteren.

Aanbiedingen 

1. Alle aanbiedingen en prijzen zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk anders is aangegeven. De overeenkomst tussen ons en koper komt tot stand wanneer wij de door koper verstrekte opdracht schriftelijk hebben bevestigd aan koper. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ons (of onze ondergeschikten) binden ons niet dan nadat en voor zover zij door ons schriftelijk aan koper zijn bevestigd.

2. Van door ons gedane offertes maken deel uit - met name ook voor wat betreft het in het vorige lid bepaalde-:ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, afbeeldingen, maatopgaven e.d., alsmede eventuele bijlagen en bescheiden die op onze offertes betrekking hebben. Dit alles blijft, evenals door ons in dit verband gemaakte gereedschappen, ons eigendom, moet op ons verzoek aan ons worden teruggegeven en mag zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd en/of aan derden afgegeven. Ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten geldt het bepaalde in artikel 10.

3. Indien de order waarop onze offerte betrekking heeft niet binnen 3 maanden na de dag waarop wij onze offerte deden bij ons is geplaatst, kunnen wij de kosten die voor ons aan het doen van onze offerte verbonden waren, daaronder tevens begrepen de kosten van het maken van de in het vorige lid bedoelde gereedschappen, aan de koper in rekening brengen.

4. De koper moet, waar het de door ons verstrekte gegevens, maten en gewichten, kleur, kleurechtheid en dergelijke betreft in onze offertes, afbeeldingen, tekeningen en prijscouranten rekening houden met de gebruikelijke spelingen, kleine afwijkingen en wijzigingen in bijvoorbeeld constructies of onderdelen, nodig ten behoeve van een goede uitvoering. Onze handgemaakte producten kunnen ook qua vorm en kleur licht afwijken van de webshopfoto en ook onderling. Dit is geen fabrikagefout maar een inherent kenmerk van handwerk. De door ons geleverde producten mogen derhalve van de omschrijving in de prijscourant of orderbevestiging afwijken, indien en voor zover het gaat om kleine verschillen en ondergeschikte wijzigingen.

5. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat er een e-mail wordt verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres ter bevestiging van zijn bestelling. 

De klant en VAL POTTERY komen uitdrukkelijk overeen dat er een geldige overeenkomst tot stand kan komen door gebruik te maken van elektronische communicatievormen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van de overeenkomst. Voor zover de wet het toelaat gelden de elektronische bestanden van VAL POTTERY hiervoor als een vermoeden van bewijs.

VAL POTTERY webshop behoudt zich het recht bestellingen te weigeren in volgende gevallen: 

  • bij het niet voorradig zijn van een product, 
  • bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant, 
  • bij overmacht

Aflevering en leveringstermijnen

VAL POTTERY webshop streeft ernaar bestellingen die geplaatst (op voorraad zijn) en betaald worden binnen de 2 werkdagen te verzenden. 

Bestellingen betaald per overschrijving worden verzonden binnen de drie werkdagen die volgen op de dag dat het verschuldigde bedrag op de rekening staat van VAL POTTERY. 

Deze levertijden gelden als indicatie en derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. 

Indien een product niet in voorraad is wordt de klant via e-mail geïnformeerd over een latere leveringsdatum. Indien de klant niet akkoord gaat met de vertraging kan het bestelde product geannuleerd worden of kan de klant een alternatief product bestellen. Het geannuleerde product wordt terugbetaald of, bij bestelling van een alternatief product, wordt het teveel/te weinig betaalde bedrag teruggestort/bijkomend gefactureerd. 

Indien, in geval van problemen bij de bezorger, de leveringsdatum met 15 werkdagen overschreden wordt is de klant gehouden ons hiervan te informeren via e-mail. In dat geval kan de klant zijn bestelling annuleren en stort VAL POTTERY binnen de 10 werkdagen na het ontvangen van de informatie van niet-levering het betaalde bedrag terug op de rekening die VAL POTTERY webshop van de klant doorgekregen heeft. 

Indien, in geval van leveringsproblemen bij de leverancier, de leveringsdatum met 15 werkdagen overschreden wordt informeert VAL POTTERY webshop de klant via e-mail. In dat geval kan de klant zijn bestelling annuleren en stort VAL POTTERY binnen de 10 werkdagen na het antwoord van de klant het betaalde bedrag terug op de rekening die VAL POTTERY webshop heeft doorgekregen van de klant. 

Leveringen vinden plaats op het door de klant bij de bestelling opgegeven adres. VAL POTTERY kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die door de klant zijn begaan bij het ingeven van het lever- en/of facturatieadres en die aanleiding kunnen geven tot vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren. 

Van zodra de te leveren producten geleverd zijn op het opgegeven leveradres gaat het risico, voor wat de geleverde producten betreft, over op de klant. 

Retourneren

Een klant kan, binnen de 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van een product, een product omruilen. 

In dit geval vragen wij u ons onmiddellijk na levering te verwittigen via e-mail en de producten terug te sturen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Wij vragen u in de e-mail aan te geven tegen welk product u uw aankoop wenst om te ruilen. Omruiling kan enkel indien het product niet gebruikt is en de verpakking onbeschadigd is en wordt meegestuurd. Indien u het product wenst om te ruilen tegen een product van een andere waarde wordt het saldo teruggestort/extra gefactureerd naargelang het geval. De verzendkosten en het risico van het terugsturen van een product voor omruiling zijn ten laste van de klant. Bij omruiling neemt VAL POTTERY webshop de verzendkosten van het opnieuw op te sturen product éénmalig voor haar rekening.

Bij omruiling dient u de producten terug te sturen naar volgend adres: 

VAL POTTERY
Valérie Maenhout
Groenstraat 17
9790 Wortegem-Petegem
België

Verzaken

Een klant kan, binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van een product, verzaken aan de aankoop van een product zonder opgave van een motief of zonder betaling van een boete. 

In dit geval vragen wij u ons onmiddellijk na levering te verwittigen via e-mail en de producten terug te sturen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Dit kan enkel indien het product niet beschadigd is, niet is gebruikt en de verpakking intact is en meegestuurd wordt. De verzendkosten en het risico van het terugsturen van een product zijn ten laste van de klant. Bij verzaking betaalt VAL POTTERY webshop binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de teruggestuurde producten de aankoopprijs naar de klant terug. 

Bij verzaking dient u de producten terug te sturen naar het volgend adres:

VAL POTTERY
Valérie Maenhout
Groenstraat 17
9790 Wortegem-Petegem
België

Prijzen

1. Alle door ons genoteerde prijzen zijn inclusief BTW. 

2. Onze prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakosten, fabrikantprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.

3. Wij behouden ons het recht voor om indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering, verhogingen in een of meer van de kostenfactoren optreden deze verhogingen aan de koper in rekening te brengen. De koper heeft bij een prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst de bevoegdheid de overeenkomst gedeeltelijk of geheel ontbonden te verklaren.

Betaling

Online betalingen gebeuren via MOLLIE. Online betalen kan met een Kredietkaart, via Bancontact/Mister Cash, via Belfius Direct Net, via KBC, via Bpost, via VISA, via PayPal, via iDEAL, bankoverschrijving. Een bestelling wordt behandeld van zodra we akkoord krijgen van de instelling voor de beveiligde bankbetaling en MOLLIE. 

Bij betaling met kredietkaart zijn de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. VAL POTTERY kan geen partij gesteld worden tussen de klant en de kaartuitgever. 

Bij betaling per overschrijving wordt het rekeningnummer en het te betalen bedrag meegedeeld in de e-mail ter bevestiging van de bestelling. De bestelling wordt verstuurd van zodra het verschuldigde bedrag is overgeschreven op de rekening van VAL POTTERY. 

Voor betalingen per overschrijving van buiten België is het verplicht de IBAN en BIC code te gebruiken bij de betaling.

Betalingsgegevens:

VAL POTTERY
Valérie Maenhout
Groenstraat 17
9790 Wortegem-Petegem
Rekeningnummer BNP Paribas IBAN: BE28 0018 0501 6820
BIC: GEBABEBB

Bij laattijdige betaling door de klant of bij problemen bij betalingen van eerdere bestellingen is VAL POTTERY bevoegd een overeenkomst te ontbinden.

Eigendomsvoorbehoud

1. Koper wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door ons geleverde of nog te leveren producten. Wij blijven eigenaar van deze producten zolang koper de vorderingen van ons ter zake van de tegenprestatie van de overeenkomst of een gelijksoortige overeenkomst niet betaald heeft. Wij blijven tevens eigenaar van de geleverde en nog te leveren producten zolang koper de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit dergelijke overeenkomsten niet betaald heeft en zolang koper vorderingen wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake boete, rente en kosten.

2. Koper is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door ons geleverde producten een pandrecht te vestigen en verbindt zich tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen op eerste verzoek van ons te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen van een pandrecht bevoegd is.

3. Ingeval koper enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken of uit te voeren werkzaamheden jegens ons niet nakomt, is deze zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken, zowel de oorspronkelijke als de nieuwe gevormde zaken, terug te nemen. Koper machtigt ons de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

4. Wij verschaffen aan koper op het moment dat koper al zijn betalingsverplichtingen uit deze en soortgelijke overeenkomsten heeft voldaan het eigendom van de geleverde zaken onder voorbehoud van pandrecht van ons ten behoeve van andere aanspraken die wij op koper hebben. Koper zal op eerste verzoek van ons zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat verband vereist zijn.

5. Blijft koper in gebreke om binnen de in artikel 5 lid 1 genoemde termijn van 14 dagen na factuurdatum te betalen, dan zijn wij gerechtigd de overeenkomst door middel van een schriftelijke ontbindingsverklaring gericht aan koper te ontbinden. Op de koper rust dan de plicht tot teruggave van de door ons geleverde zaken, dan wel de verplichting om op andere wijze de door ons verrichte prestatie ongedaan te maken.

Klachten

1. Klachten van de koper die betrekking hebben op een abusievelijke levering of op gebreken aan producten die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de koper binnen 15 dagen na levering aan ons schriftelijk ter kennis worden gebracht.

2. De koper draagt het breukrisico, in die zin, dat van zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming uit het transportmiddel zijn geladen of in ons magazijn aan de koper ter hand zijn gesteld, het risico wat deze producten betreft over gaat op de koper.

Overmacht

1. Onder overmacht dient te worden verstaan elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd. (Zgn. niet toerekenbare tekortkoming.) Onder overmacht wordt mede verstaan: gebrek aan grondstoffen, bedrijfs- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, epidemieën, staat van beleg, oorlog, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale of regionale (overheid)instanties.

2. Indien wij door overmacht de overeenkomst niet tijdig, volledig of gedeeltelijk kunnen nakomen, hebben wij het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, dan wel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te onzer keuze. In geval van overmacht kan de koper ons niet tot schadevergoeding aanspreken.

Intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op alle krachtens de opdracht of overeenkomst geleverde producten/diensten, ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, afbeeldingen, maatopgaven, gereedschappen, analyses, documentatie, rapporten, berusten uitsluitend bij ons. Koper kan hier op geen enkele wijze aanspraken doen gelden. Het is koper uitsluitend toegestaan de van ons gekochte producten in ongewijzigde vorm te verkopen. Het is koper uitdrukkelijk niet toegestaan de gekochte producten op enigerlei wijze te wijzigen, verveelvoudigen of kopiëren.  Evenmin is het koper toegestaan eventueel op de producten afgebeelde tekeningen, afbeeldingen, schilderingen, etc. op welke wijze ook te gebruiken, anders dan conform de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

Verplichtingen koper

Koper verschaft leverancier steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of informatie en zal hiertoe alle medewerking verlenen. Indien voor de uitvoering van de opdracht of overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van ons staan of indien koper op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, hebben wij in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de opdracht of overeenkomst en hebben wij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens onze gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

Overige bepalingen

1. Wijzigingen van of aanvullingen op de opdrachtbevestiging, overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Gebruik van door ons geleverde zaken geschiedt voor rekening en risico van koper.

3. Kennisgevingen die partijen op grond van deze overeenkomst aan elkaar zullen doen, vinden schriftelijk plaats. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken binden partijen niet, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.

4. Wij zijn gerechtigd alle rechten en verplichtingen, voortvloeiend uit de opdrachtbevestiging of overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, aan derden over te dragen

Toepasselijk recht

Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

Geschillenbeslechting

Elk geschil betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de opdracht of overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en van de opdrachten / overeenkomsten die daaruit mochten voortvloeien, alsmede elk ander geschil ter zake van of in verband met deze Algemene Voorwaarden, hetzij juridisch, hetzij feitelijk, geen uitgezonderd, wordt door de gevoegde rechter te Oudenaarde beslecht, tenzij wij schriftelijk aangeven het geschil aan een andere rechter te willen voorleggen of de zaak in arbitrage te willen laten beslechten.

Bedrijfsgegevens 

VAL POTTERY
Valérie Maenhout
Groenstraat 17
9790 Wortegem-Petegem
België
info@valpottery.be
+32 474 23 74 24 
BE0670.504.976
IBAN: BE28 0018 0501 6820